Vitebsk. Church of the Nativity, circa 1900
Vitebsk. Church of the Nativity, circa 1900