Vawkavysk. Karl Marx Street, formerly Kostelnaya Street
Vawkavysk. Karl Marx Street, formerly Kostelnaya Street