Minsk. Nova-Myasnitskaya street, 1929
Minsk. Nova-Myasnitskaya street, 1929