Mazyr. Svidovskaya (Pokrovskaya) street, before 1918
Mazyr. Svidovskaya (Pokrovskaya) street, before 1918