Mazyr. Pripyat' river, Friday Church, 1918
Mazyr. Pripyat' river, Friday Church, 1918