Gomel. Railway station, platform
Gomel. Railway station, platform