Babruysk. Hotel 'Berezina and Evropeyskaya', 1918
Babruysk. Hotel 'Berezina and Evropeyskaya', 1918