Vitebsk. Alekseevskaya girls gymnasium, early 20th century
Vitebsk. Alekseevskaya girls gymnasium, early 20th century