Gomel. Corner of Sovetskaya and Biletsky streets
Gomel. Corner of Sovetskaya and Biletsky streets